Privacy

BTG SOLGROUP eerbiedigt het privé-leven van de gebruikers. Het merendeel van de informatie die op deze site beschikbaar is, vereist geen enkel persoonsgegeven. Het is echter mogelijk dat dergelijke gegevens u worden gevraagd, met name voor de online diensten. In dit geval zullen de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die richtlijn 95/46/EG omzet) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit met name dat :

  • de persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt met de bedoeling in te gaan op het verzoek om inlichtingen dat u heeft gedaan;
  • de persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Vivisol B verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt.